2017 avslutades finansieringen av centrumbildningen CTS, där relevant transportekonomisk forskning har bedrivits under 10 år. Trafikverket har, utifrån en önskan om att CTS-miljön ska leva vidare under en formaliserad samverkan med öronmärkta resurser för forskning, under 2017 initierat en arbetsgrupp för att starta ett forskningsprogram inom transportekonomi. I mars 2018 var avtalet slutligen klart och forskningsprogrammet TRANSPORTEKONOMI startades.

I TRANSPORTEKONOMI ingår 11 parter som delas in i kategorierna forskningsfinansierande part, samverkande myndighetspart och utförande part.

Forskningsfinansierande part är Trafikverket och dess övergripande roll inom programmet är att finansiera forskningsprojekt.

Samverkande myndighetsparter har ett intresse av att ta del av forskning och innovation inom området transportekonomi och därmed skapa ett forum där gemensamma intressen och möjligheter till samverkan kan identifieras och diskuteras. Naturvårdsverket, Transportstyrelsen och Vinnova är samverkande myndighetsparter i TRANSPORTEKONOMI och dessa deltar i TRANSPORTEKONOMIs styrelsearbete.

Utförande parter är en/ett universitet/högskola, forskningsinstitut eller företag vilken har en huvudsaklig roll inom programmet att ansöka om finansiering för att bedriva forskningsprojekt. KTH, Linköpings universitet, Ramböll, VTI, Sweco, WSP och Örebro universitet är TRANSPORTEKONOMIs utförande parter. Dessa har representation i TRANSPORTEKONOMIs Programråd.

Huvudsakliga målgruppen för TRANSPORTEKONOMI är myndigheter och näringsliv som känner ansvar för att det utförs relevant och tillämpbar transportekonomisk forskning.

TRANSPORTEKONOMI har ett programkontor och en programföreståndare som båda är förlagda till VTIs Stockholmskontor. Programföreståndare är Jan-Erik Swärdh, forskare på VTI. Dessutom har Trafikverkets koordinator Sylvia Yngström Wänn en central roll som länk mellan Trafikverket och utförarna för att förankra projektförslag inom Trafikverkets organisation.